Actie

https://www.youtube.com/watch?v=3WulIszyWWo

Mevr. Hermien Roddenhof, woordvoerder van de Stichting actie Behoud Ziekenhuis Lelystad. heeft dinsdagavond ingesproken bij het punt: Moties GL inzake intentie overeenkomst St. Jansdal 

Onderstaand de tekst:

Introductie BZL. 

Twee jaar geleden kreeg st Jansdal in Lelystad de sleutels van “ ons” ziekenhuis na een heftige periode vol emoties  variërend van ongeloof, woede, verdriet en angst, onder het personeel , patiënten en inwoners van Lelystad en omgeving. 

Als eerste ging de naam van MC Zuiderzee van de voorgevel…..Dat deed pijn. Ook bij Actie Behoud Ziekenhuis Lelystad. 

Binnen in het nagenoeg volledig leeg gehaalde gebouw zochten medewerkers van st Jansdal hun weg. De polikliniek moest immers zo snel mogelijk open. 

Twee jaar geleden lag elke stap onder een vergrootglas,  ook wíj volgden het proces van wederopbouw kritisch. 

U herinnert zich waarschijnlijk ook nog hoe Bestuursvoorzitter Mevrouw Relinde Weil in de raad een overzicht gaf van de plannen voor st Jansdal in Lelystad. 

3 sheets….. met slechts een paar woorden. Haar optimisme werd toen zeker nog niet gedeeld.

Actie Behoud Ziekenhuis Lelystad is er in geslaagd een goede verstandhouding op te bouwen met st Jansdal .

Ons gegroeide vertrouwen is gebaseerd op inhoudelijk goede gesprekken én de reeds gerealiseerde voorzieningen. Vorige week heeft u kunnen lezen in de krant van de Lelystadse afdeling Zorg en Welzijn, waarin st Jansdal uitgebreid laat zien waar zij voor staan en wat zij , nu twee jaar later te bieden heeft . 

( Dan te bedenken dat de Corona crisis het verzorgingsgebied van st Jansdal heel hard heeft getroffen. )

Wij waren dus globaal op de hoogte van de toekomstplannen in Lelystad en keken uit naar de intentie verklaring tussen de Gemeente Lelystad en st Jansdal. 

Zijn teleurgesteld en verontrust dat er kennelijk grote  bezwaren zijn om de intentie verklaring zoals die voorlag te steunen. 

Actie Behoud Ziekenhuis Lelystad,  maakt zich zorgen dat er wellicht een vertraging optreedt in de besluitvorming die nadelige gevolgen kan hebben voor het zorgaanbod in Lelystad. 

Wij zijn van mening dat st Jansdal op grond van de huidige grondpositie so wie so de lead heeft met betrekking tot de nieuwe ontwikkelingen en het op grond hiervan verstandig is om de 1,5 ha grond van de Gemeente Lelystad te reserveren voor st Jansdal, mits st Jansdal toezegt in goed gesprek te gaan met de ándere zorgaanbieders in Lelystad. (Wat overigens al praktijk is.)

 Wij roepen alle partijen op, u bent ons allen even lief,  eenheid uit te stralen op dit dossier  in het belang van burger en patiënten in Lelystad en omgeving. 

Actie Behoud Ziekenhuis Lelystad maakt haar opvattingen kenbaar op inhoud. Zo vinden wij goede kostenefficiënte zorgvoorzieningen voor de burgers belangrijker dan het behoud van het gebouw. 

Twee jaar geleden omarmden we met z’n allen  in een indrukwekkende bijeenkomst ONS Ziekenhuis, 

Actie Behoud Ziekenhuis Lelystad doet dat nog steeds, met volle overtuiging en geloof in een toekomst voor ONS Ziekenhuis. Goede Zorg Dichtbij! Samenwerking. Hoe dat gebouw er ook uit mag zien over 6 a 7 jaar. 

Dank voor uw aandacht. 


Vrijwilliger pendelbus


Brief bestuurders september


enquête

Persbericht

Driekwart van de Lelystedelingen heeft wensen ten aanzien van het ziekenhuis.

Maar liefst driekwart van de inwoners van Lelystad heeft wensen met betrekking tot de ziekenhuisvoorzieningen in Lelystad. Dit is één van de resultaten van een representatieve enquête die de Stichting actie Behoud Ziekenhuis Lelystad in juni heeft laten uitvoeren. Hierbij is gebruik gemaakt van het FlevoPanel van marktonderzoekbureau KiekendiefPerspectief. De meest genoemde wensen een ‘volwaardig/volledig ziekenhuis’ en ‘spoedeisende hulp’. Bij doorverwijzing naar een ziekenhuis gaat de voorkeur van Lelystedelingen uit naar Sint Jansdal Harderwijk/Lelystad (64%). Daarna volgt op enige afstand Flevoziekenhuis in Almere (20%). Verder geeft 11% een ander ziekenhuis aan en 5% weet het niet of heeft er geen mening over. Over de huidige ziekenhuisvoorzieningen is 44% van de Lelystedelingen (zeer) ontevreden. Een kwart (25%) staat er neutraal in, 21% is (zeer) tevreden en 10% heeft geen mening. Op de vraag of er behoefte is aan een voorziening voor chronisch zieken en ouderen in de leegstaande ruimtes van het huidige ziekenhuis komt een wisselend beeld naar voren, afhankelijk van of het de persoon zelf, een bekende of een overige Lelystedeling betreft. De inschatting van de behoefte schuift van weinig behoefte voor zichzelf, naar meer behoefte aan deze voorziening voor bekenden, naar nog meer behoefte voor overige Lelystedelingen.

Het bestuur van de Stichting actie Behoud Ziekenhuis Lelystad ziet de resultaten van de enquête als een bemoediging om door te gaan met haar activiteiten. De uitkomsten van de enquête kunt u nalezen op de website van www.actieziekenhuislelystad.nl.

Voor nadere informatie kunt contact opnemen met de woordvoerder van de Stichting Mevrouw Hermien Roddenhof, tel. 06-36490240.


voortgang van de Zorgtafel


Publiekssamenvatting Stichting actie Behoud Ziekenhuis Lelystad


De aangekondigde ondergang


Jaarverslag 2019

Faillissement MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen

Lelystad op de agenda Tweede Kamer rondom acute zorg en geboortezorg

Woensdagavond 4 december vonden korte debatten plaats in de Tweede Kamer over acute zorg, ambulancezorg en de Toekomstverkenning Flevoland. Daarbij werden verschillende moties ingediend waarover de Kamer op dinsdag 10 november stemt. Wethouder gezondheidszorg Elly van Wageningen en leden van Stichting Actie Behoud Ziekenhuis Lelystad waren bij de plenaire sessie in de Tweede Kamer aanwezig. 

Wethouder Van Wageningen: “Het blijvend aandacht vragen voor de situatie in Lelystad en omgeving loont; onze stem wordt gehoord en door verschillende fracties verdedigd. Zo hebben meerdere fracties in de Tweede Kamer treffende moties ingediend, die betrekking hebben op een oplossing voor de dringende problemen die zijn ontstaan in de geboortezorg in Lelystad en op het ontwikkelen van een 24-uurs spoedpolikliniek. De gemeente Lelystad, de provincie Flevoland en de Stichting Actie Behoud Ziekenhuis  Lelystad hebben de fracties van informatie voorzien, op basis waarvan zij die moties hebben kunnen schrijven. Het doet goed om te merken dat Lelystad en de provincie Flevoland nog steeds op de agenda staan.” 

Lelystad heeft een jaar de tijd om samen met de betrokken partners een goede zorgstructuur voor de stad te ontwikkelen. Minister Bruins faciliteert namelijk een jaar lang de Zorgtafel voor Flevoland en heeft aangegeven daar zelf bij aangehaakt te blijven. Binnen dat jaar is het belangrijk dat er een oplossing komt voor de invulling van 24-uurs beschikbare spoedeisende hulp, opvang voor ouderen en chronisch zieken en een oplossing voor de gaten die zijn ontstaan in de keten van de geboortezorg. Met name de geboortezorg heeft een urgent karakter omdat verloskundigen aandringen op versterking en een betere samenwerking met de overige zorgpartners. 


Brief van de minister

Petitie Tweede Kamer der Staten-Generaal woensdag 13 februari 2019

De Stichting actie Behoud Ziekenhuis Lelystad is van mening dat, voor een fatsoenlijke basale gezondheidszorg, een short-stay ziekenhuis met opnamecapaciteit, operatiekamers, poliklinieken, laboratorium- en röntgenfaciliteiten en een IC-afdeling met voorzieningen voor 24 uurs spoedeisende hulp en acute verloskunde, onontbeerlijk is.

De nu door het ziekenhuis Sint Jansdal uit Harderwijk voorgestelde zorgvoorziening is niet de adequate zorg waar de inwoners uit Lelystad en omstreken (ca 150.000) recht op hebben.

Want een short-stay ziekenhuis in Lelystad
* voorkomt onnodig gesleep met kwetsbare mensen
* voorkomt overbelasting van omringende ziekenhuizen
* voorkomt onnodige investering door Sint Jansdal in extra bedden
* voorkomt (te) lange aanrijtijden
* voorkomt onnodige reistijd en -kosten
* geeft m.n. ouderen de mogelijkheid dichtbij huis te verblijven.

Als bij aanvang van de overname direct gekozen was voor een short-stay ziekenhuis in Lelystad
* hadden patiënten bij hun behandeld specialist kunnen blijven
* had een groot aantal specialisten, verpleegkundigen en andere medewerkers hun baan in Lelystad
behouden
* hadden huisartsen direct kunnen blijven verwijzen naar bekende specialisten, i.p.v. te moeten
‘leuren’ met patiënten in andere ziekenhuizen
* waren tal van incidenten voorkomen
* hadden 150.000 inwoners de zekerheid van adequate zorg dichtbij huis behouden.

De Stichting BZL dringt aan op steun van de Leden van de Tweede Kamer om haar doel te bereiken.

———————————————————————–
Voor nadere informatie:
Woordvoerder Stichting BZL, Jos Visser, 06-12989921

Gesprek met minister Bruins, twee ambtenaren en iemand van de inspectie op 19 februari 2019 in het Ministerie van Medische Zorg.

Aanw.: Albert Kok, Jos Visser, Ben Postuma, Anne Margriet Verheij.

Een delegatie van het bestuur van de Stichting Behoud Ziekenhuis Lelystad heeft op  19 februari op het ministerie  een gesprek gehad met minister Bruins van Medische zorg over de gevolgen van het faillissement van de IJsselmeer  ziekenhuizen.  Dit op uitnodiging van de minister nadat de Stichting vorige week een petitie aan leden van de Tweede Kamer had aangeboden.  Het gesprek kon de dag ervoor  voorbereid worden samen met de heer Leerink, de toekomst verkenner die door de minister is aangewezen.  Het gesprek kon in alle openheid gevoerd worden. Hierbij namen ook hoge ambtenaren en iemand van de Inspectie voor de Volksgezondheid aan deel.

Duidelijk is geworden dat er niet een gemakkelijke oplossing is. Terugkeer van het Zuiderzee ziekenhuis in zijn oude vorm is ondenkbaar. Maar het ontbreken van faciliteiten voor acute verloskunde en spoedeisende hulp in de wijde omgeving van Urk kan evenmin als acceptabel gezien worden. Voor Lelystad weegt de ziekenhuiszorg voor de vele kwetsbare  ouderen en sociaal zwakkeren heel extra  zwaar. 

De geschiedenis in Emmeloord ongeveer 10 jaar geleden lijkt zich nu voor de hele regio te herhalen. Toen is het niet gelukt om samen tot een gemeenschappelijke koers voor de toekomst  te komen. Mede door onderlinge verdeeldheid  zowel onder zorgprofessionals als de bevolking. Het maximaal haalbare bleek toen ondanks veel beloften niet méér in te houden dan een voortdurende concurrentiestrijd. Met als resultaat een beetje van alles maar te weinig voor de toekomst. 

Het is de opdracht van de toekomstverkenner  om te zoeken naar een totaal nieuwe duurzame zorgstructuur  gebaseerd op zorg leveren zo dicht mogelijk bij de mensen.  Echter de zorg die niet thuis of in het gezondheidscentrum of verpleeghuis geboden kan worden moet verwezen kunnen worden.  En daarvoor is een ziekenhuisvoorziening op acceptabele afstand onmisbaar voor. Een centrum waar zowel acute verloskunde als spoedeisende hulp en kortdurende opname mogelijk moet zijn. Maar ook een plek waar zorgprofessionals uit de eerste en tweede lijn elkaar kunnen bereiken voor overleg en samenwerking. Daarmee wordt de keten gesloten. Het ziet er naar uit dat het aanbod van de twee ziekenhuizen van buiten onze provincie daar absoluut niet toereikend voor is.  

De delegatieleden hebben benadrukt dat zij graag het initiatief van de minister steunen in het aanstellen van een verkenner die als opdracht heeft om te onderzoeken hoe te komen  tot een nieuwe zorgstructuur voor de regio waarbij de zorg van af de basis opgebouwd wordt .

 

Vervolgens is met de minister gesproken over de optie om minder hoge criteria aan een satelliet van een perifeer ziekenhuis te stellen dan aan een topklinisch of academisch ziekenhuis. Dit zou nl. veel meer mogelijkheden voor kwalitatief goede basiszorg bieden voor mensen die ver van een centraal ziekenhuis wonen. Bij het blijven hanteren van dezelfde criteria met centralisatie als gevolg wordt ook de basiszorg voor mensen in de periferie onbereikbaar. Hier ontstond de nodige spraakverwarring. De minister, gesteund door zijn ambtenaren en niet het minst de inspecteur, verzette zich hier tegen omdat hij geen twee  soorten kwaliteitscriteria voor zorgprofessional wil. Toch kwam hij met de situatie AMC Groningen en de sateliet Scheemda als voorbeeld van good practici en mogelijk een optie voor Flevoland. Hier ligt dus een uitdaging voor verdere discussie.

 

Ook is de lijst met klachten die bij de Stichting binnen gekomen zijn aan de orde geweest. Deze is inmiddels opgelopen tot bijna 80. De minister heeft weer met klem benadrukt dat alle klachten door de Inspectie worden beoordeeld. 

Er zijn veel tegenkrachten. Het zal dus veel inspanning vergen om dit voor elkaar te krijgen. De absolute voorwaarde om dit te bereiken is samenwerken. Maar als, zoals dat 10 jaar geleden gebeurd is, en ieder, om wat voor reden dan ook, zijn eigen koers wil varen ziet het er weer somber uit. 

Daarom is de Stichting blij met de positieve aandacht die de minister voor de inbreng  van gewone burgers. Reden om ons daar als gewone burgers dan ook voor in te zeten door informatie over knelpunten op te halen,  ideeën  te ontwikkelen en zo mee  te denken. De praktijk bewijst dat de ruimte er is.  De minister heeft aangegeven over een paar maanden weer met de Stichting over de voortgang  in gesprek te willen. 

 


Sluit Menu